Platforma Targu Neamt

Platformă Târgu-Neamț

Descriere

Grupul țintă (GT) este format din 256 de persoane (40 elevi și 216 adulți), persoane din comunitatea marginalizată aflată în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul acoperit de Strategia de dezvoltare economico-socială a orașului Târgu-Neamț, care beneficiază de servicii integrate.

În urma analizei efectuate în teritoriul de unde provine GT, au fost identificate următoarele nevoi:

 • Nevoia de servicii de asistență socială și de înființare a unui Centru Comunitar Integrat pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii, dar și pentru persoane cu probleme sociale.
 • Nevoia de servicii educaționale și de programe de prevenire a abandonului școlar în rândul copiilor din comunitățile defavorizate.
 • Nevoia de locuri de muncă pentru membrii comunității marginalizate.
 • Nevoia de consiliere, orientare profesională și mediere pe piața muncii.
 • Nevoia de a învăța o meserie la locul de munca (prin programe de ucenicie).
 • Nevoia de informare și conștientizare a problematicii complexe cu care se confruntă comunitatea marginalizată din localitatea de implementare a proiectului.

Pentru a fi eligibil, grupul țintă vizat prin proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • au domiciliul/ locuiesc în teritoriul acoperit de o Strategie de Dezvoltare Locală aprobată de PNDR 2014-2020 (aflat în zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 de locuitori)
 • sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea într-una din categoriile A/B/C de mai jos).

Conform definitiei Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele în risc de sărăcie sau excluziune socială sunt persoanele care se află într-una din următoarele situații:

(A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de saracie, care este stabilit la 60% din media la nivel național a venitului disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent.

 (B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de folosință îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiții de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care se inregistreaza cel

Puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu iși pot permite:

 • 1) să plătească chiria sau facturile la utilități,
 • 2) să asigure încalzirea adecvată a locuinței,
 • 3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,
 • 4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,
 • 5) o săptămână de vacanță departe de casă,
 • 6) un autoturism,
 • 7) o mașină de spălat,
 • 8) un TV color,
 • 9) un telefon.

Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiții de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare.

(C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt cele cu vârstă cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârstă între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.

Din punct de vedere geografic, persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială sunt localizate în perimetrul străzilor 1 Mai, 22 Decembrie, Abator, Alexandru Vlahuță, Cetății, Cuza Vodă, Garoafelor, Grădinilor, Ion Creangă, Ozanei, Petru Rareș, Radu Teoharie, Română, Ștefan cel Mare, Tăbăcări, Unirii, Vultur și Zorilor. Menționăm că acest perimetru nu va fi unul restrictiv, putând fi mărit ulterior, însă în momentul implementării proiectului, din interiorul acestui teritoriu vor fi identificați primii membrii ai GT.

În funcție de categorii și dimensiune, grupul țintă al proiectului va fi divizat astfel:

 • 256 de persoane din comunitatea marginalizată aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de servicii integrate, din care 5 persoane de etnie romă, din care:
 • 216 persoane persoane participante la activitățile de consiliere, orientare și mediere pe piața muncii;
 • 180 de persoane participante la cursuri de formare profesională – calificare;
 • 14 persoane participante la programul de ucenicie;
 • 14 persoane participante la curs de inițiere competențe antreprenoriale, 14 persoane care vor obtine micro-grant-uri în vederea înființării unei afaceri;
 • 40 de elevi participanți la programul de tip “afterschool”.

Complexitatea nevoilor cu care se confrunta comunitatile marginalizate din care fac parte pers. care nu au loc de munca, traiesc la limita saraciei si nu beneficiaza de acces la servicii sociale si educationale, necesita interventii integrate care sa le rezolve cel putin o parte din problemele sociale.

Având în vedere faptul că proiectul urmarește soluționarea nevoilor grupului țintă, membrii acestuia participă și sunt implicați în activitățile proiectului astfel:

 • 180 de persoane participante la cursuri de formare profesională – calificare, din care minim 162 de persoane dobândesc o calificare la încetarea calității de participant, din care 4 persoane de etnie romă. Aceștia vor participa în cadrul proiectului la activitățile: A3.2 Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii (consiliere, mediere, formare). Cursanții vor beneficia de pachete de hrană pe toată perioada de derulare a cursurilor și subvenție pentru participare în valoare de 1,440.00 lei.
 • 14 persoane participante la programul de ucenicie, activitatea A3.1 Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă și vor participa și la workshop-urile organizate în proiect. Aceștia vor beneficia de subvenție acordată angajatorilor pentru ucenici din partea AJOFM.
 • 14 persoane participante la cursul de inițiere competențe antreprenoriale, 14 persoane care vor obține micro-grant-uri în vederea înființării unei afaceri. Aceștia vor participa la activitatea A4.1 Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă (persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială) pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin; A4.2 Acordarea de micro-granturi (subvenții) pentru înființarea de noi afaceri și sprijin post-înființare. Aceștia vor beneficia de pachete de hrană pe toată perioada de derulare a cursului, materiale direct atribuibile susținerii activității de formare (agendă, pix, creion, dosar cu șina, 1 top hârtie), consultanță în vederea inițierii și gestionării afacerilor și microgranturi în valoare de 116,100.00 lei.
 • 40 de elevi participanți la programul de tip “afterschool” în cadrul activității A2.1 Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin programe de tip zone prioritare de educație/școală după școală. Aceștia vor beneficia de pachete de hrană pe toată perioada de derulare a activității, materiale direct atribuibile activității de educație (câte un pachet/lună ce conține: 2 caiete lb. romană, 2 caiete matematică, pix/stilou, creion, dosar cu șină, 1 top hârtie) și subvenție în valoare de 1,800.00 lei/an.

Din totalul de 216 persoane ce beneficiază de măsuri de ocupare, 56 de persoane vor avea un loc de muncă, iar alți 14 o activitate independentă, la încetarea calității de participant. Pentru angajatorii celor 56 de persoane vor fi acordate subvenții pentru încadrarea în muncă din partea AJOFM în sumă de 2250 lei conform reglementărilor OUG 60/2018.

Cei 256 membrii ai GT vor beneficia de:

 • pachete de igienă anual – distribuite de catre echipa mobilă multifuncțională
 • consiliere familială
 • participare în proiect la cele 2 workshop-uri/campanii de informare și conștientizare în vederea combaterii discriminării și promovarea multiculturalismului.

În vederea asigurării egalității de gen, 50% din membrii GT, indiferent de categoria din care fac parte, vor fi de sex feminin.

Selectarea grupului țintă se va realiza prin intermediul unei Metodologii de selectie a GT (aprobată în cadrul proiectului) pentru toate activitățile și intervențiile proiectului, cu respectarea principiilor egalității de șanse și nediscriminarii.

Asigurarea prezenței numărului de membri propus la fiecare dintre activitățile proiectului va fi asigurată de către experții selecție și menținere a GT. Aceștia vor comunica permanent cu GT, astfel încât să nu existe situații în care persoanele marginalizate să nu se prezinte la activitățile proiectului. Mai mult decât atât, motivarea participarii GT la activitățile propuse se face prin oferirea de beneficii (subvenție, materiale de practică, diplome de participare, microgranturi, workshop-uri, pachete de igienă.

Menținerea grupului țintă se va realiza prin soluționarea nevoilor acestora, atât la nivel individual, cât și la nivel de comunitate, așa cum au fost definite și detaliate în cererea de finanțare, dar și prin implicarea lor la workshop-urile derulate prin intermediul proiectului.

Scroll to Top