Platforma Targu Neamt

Platformă Târgu-Neamț

Selecție Grup Țintă

Criterii de Selecție a Grupului Țintă

Conform Ghidul Solicitantului, precum și a celor menționate în Cererea de finanțare, grupul țintă cuprinde diverse categorii de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială existente în orașul Târgu-Neamț.

Din punct de vedere geografic, persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială sunt localizate în perimetrul străzilor 1 Mai, 22 Decembrie, Abator, Alexandru Vlahuță, Cetății, Cuza Vodă, Garoafelor, Grădinilor, Ion Creangă, Ozanei, Petru Rareș, Radu Teoharie, Română, Ștefan cel Mare, Tăbăcări, Unirii, Vultur și Zorilor. Menționăm că acest perimetru nu va fi unul restrictiv, putând fi mărit ulterior, însă în momentul implementării proiectului, din interiorul acestui teritoriu vor fi identificați primii membrii ai GT.

Pentru a fi eligibil, grupul țintă vizat prin proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • au domiciliul/ locuiesc în teritoriul acoperit de o Strategie de Dezvoltare Locală aprobată de PNDR 2014-2020 (aflat în zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 de locuitori)
 • sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea într-una din categoriile A/B/C de mai jos).

Conform definitiei Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele în risc de sărăcie sau excluziune socială sunt persoanele care se află într-una din următoarele situații:

(A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de saracie, care este stabilit la 60% din media la nivel național a venitului disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent.

 (B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de folosință îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiții de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care se inregistreaza cel

Puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu iși pot permite:

 • 1) să plătească chiria sau facturile la utilități,
 • 2) să asigure încalzirea adecvată a locuinței,
 • 3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,
 • 4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,
 • 5) o săptămână de vacanță departe de casă,
 • 6) un autoturism,
 • 7) o mașină de spălat,
 • 8) un TV color,
 • 9) un telefon.

Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiții de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare.

(C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt cele cu vârstă cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârstă între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.

Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care nu au acte de identitate, dar locuiesc în teritoriul GAL, precum și persoanele fără adăpost (inclusiv copii și tineri) care se află în raza teritoriului GAL, vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că trăiesc în una din zonele cuprinse în teritoriu (declarație pe propria răspundere).

O persoană care face parte din grupul țintă persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială poate fi încadrată în una din următoarele categorii:

 • persoane adulte șomere sau inactive;
 • persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fără CNP);
 • persoane cu dizabilități (persoanele cu dizabilități includ acele persoane care au deficiențe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în societate, în condiții de egalitate cu ceilalți. (http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/MO-nr-737Bis-din-22-septembrie-2016.pdf )
 • persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales persoanele vârstnice care locuiesc singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodărie;
 • copii în situații de dificultate (ex. ante-preșcolari/preșcolari/ elevi, în special copii din grupurile vulnerabile, cu accent pe copii aparținând minorității romă, copii cu dizabilități și cu nevoi educaționale speciale, copiii din comunitățile dezavantajate socio-economice, copii din familii cu 3 sau mai mulți copii sau din familii monoparentale, copii cu unul sau ambii părinți în mobilitate în afara localității de domiciliu (mai ales copii care se confruntă cu separarea pe termen lung de părinții lor plecați la muncă în străinătate), copii în cazul cărora unul sau mai mulți adulți din gospodărie sunt privați de libertate sau sunt în supravegherea serviciilor de probațiune, copiii care au părăsit școala pentru a munci (inclusiv în gospodărie), copii care nu au fost înscriși la școală, care au abandonat sau au părăsit timpuriu școala etc.), mame minore, adolescenți cu comportamente la risc, copii și tineri ai străzii;
 • tinerii care au părăsit instituțiile de tip rezidențial;
 • adulți cu unul sau mai mulți copii în sistemul de protecție specială;
 • părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai ante-preșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii;
 • persoane care au părăsit de timpuriu școala și care participă la programe de tip a doua șansă, din categoriile:
 • tineri cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite;
 • tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care au un loc de muncă dar care nu au absolvit învățământul obligatoriu;
 • adulți cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu;
 • familiile fără o situație clară cu privire la actele de proprietate asupra locuinței și/sau terenului pe care locuiesc, precum și persoanele fără adăpost;
 • copii/ tineri/ adulți/ vârstnici cu probleme de sănătate mintală, cu măsură de protecție specială etc.;
 • victime ale violenței domestice și familiile cu risc de violență domestică, victime ale traficului de persoane.

O persoană nu poate fi încadrată din punct de vedere a eligibilităţii decât într-o singură categorie eligibilă. Apartenența la grupul țintă se va realiza la intrarea în operațiune/ proiect (data la care persoana va beneficia pentru prima dată de sprijinul oferit prin proiect) prin semnarea unei declarații a persoanei din grupul țintă și/ sau prin atașarea de documente doveditoare pentru situația vizată (după caz).

Persoanele care aparțin altor grupuri vulnerabile (persoanele fără adăpost, persoanele care suferă de forme de dependență (alcool, substanțe interzise etc.), victime ale violenței domestice, victime ale traficului de ființe umane, persoanele private de libertate sau aflate în perioada de probațiune, foștii deținuți, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului) reprezintă grup țintă eligibil în cadrul proiectului numai în măsura în care pot fi încadrate într-una din categoriile de mai sus și în măsura în care pot fi încadrate în categoria persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.

ETAPELE PROCESULUI DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ

Selectarea grupului țintă care va participa în proiect se realizează conform descrierii din cererea de finanțare prin respectarea prezentei metodologii de selectie a GT, în funcție de criteriile de selectie specifice activităților și intervențiilor proiectului (locuire, ocupare, antreprenoriat, consiliere, educație) detaliate mai sus, iar etapele privind procesul de selecție sunt urmatoarele:

 • Depunere documente;
 • Completare documente de grup țintă pentru cei selectați;
 • Verificare documente în vederea eligibilității.
CONȚINUTUL DOSARULUI DE GRUP ȚINTĂ

Dosarul persoanelor înscrise în grupul țintă al proiectului trebuie să conțină, în funcție de criteriile de selecție specifice activităților și intervențiilor proiectului, următoarele documente:

Documente necesare – ELEVI:

 1. Formular Grup Țintă;
 2. Acord părinți elevi minori;
 3. Declarație privind apartenența la GT;
 4. Declarație privind evitarea dublei finanțări;
 5. Declaratie-apartenență GT – etnie romă (DACĂ ESTE CAZUL);
 6. Copie carte identitate copil (daca este cazul);
 7. Copie carte identitate părinți;
 8. Copie certificat de naștere copil;
 9. Copie certificat căsătorie părinți;
 10. Adeverință de elev eliberată de școală.
 11. Documentele de identitate ale tuturor membrilor familiei și anume părinți și frați/surori;

Documente necesare – ADULȚI:

 1. Formular Grup țintă;
 2. Declarație privind apartenența la GT;
 3. Declarație privind evitarea dublei finanțări;
 4. Declarație-apartenență GT-etnie romă (DACĂ ESTE CAZUL);
 5. Copie carte identitate;
 6. Copie certificat de naștere;
 7. Certificat de căsătorie (DACĂ ESTE CAZUL);
 8. Copie documente studii;
 9. – Adeverință de venit.
 10. – Documentele de identitate ale tuturor membrilor familiei și anume soț/soție și copii;

            Formularele TIP pot fi descărcate de la rubrica FORMULARE

Scroll to Top